Politica de confidentialitate

1. Conditii generale

Partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si cunostintelor obtinute pe durata derularii acestui contract, cu exceptia cazului in care aceste informatii si cunostinte se afla in general la dispozitia publicului.

Dezvaluirea informatiilor confidentiale nu atrage raspunderea partii daca a fost facuta autoritatilor abilitate la cererea acestora.


2. Conditii speciale - Protejarea si prelucrarea datelor cu caracter personal


i. Cadru Legislativ

Prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice, sunt reglementate prin:

• Regulamentul UE 679/2016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1552658506249&from=EN
• Directiva 2000/31/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1552658766436&from=EN
• Directiva 2002/21/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0021&qid=1552658766436&from=EN
• Directiva 2002/58/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1552658766436&from=EN


ii. Date cu caracter personal si prelucrarea acestora

Prin “date cu caracter personal” vom intelege orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin “prelucrare” se intelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin “restricționarea prelucrării” intelegem marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.


iii. Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea AVANGARDIS SRL cu sediul in Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/VII, cladirea Nord City Tower, etaj.8, 077190 Romania, cu J23/1768/2015 si CUI
34575445, care este detinatorul legal al platfomei “Shop 42” si care furnizeaza utilizatorilor serviciile in conformitate cu regulile mentionate in prezentul inscris intitulat “Termeni si conditii”.


iv. Principiile care guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
• exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, ("imitări legate de stocare");
• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prinluarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate").


v. Date/informatii care pot fi colectate de catre operator ca urmare a furnizarii acestora direct de catre utilizator

In functie de optiunea utilizatorului privind modul de conectare/inregistrare in vederea accesarii/utilizarii serviciilor oferite de “Shop42”, operatorul poate colecta urmatoarele date/informatii:

• nume, prenume, pseudonim, adresa de email, in cazul in care utilizatorul opteaza sa se inregistreze folosind contul Gooogle
• nume, prenume, pseudonim, ID-ul, sex, varsta, e-mail, in cazul in care utilizatorul opteaza sa se inregistreze folosind contul de Facebook
• datele cardului dvs. de credit în cazul în care doriți să achiziționați serviciile noastre cu plată așa cum sunt definite în  Termenii de utilizare
• numarul de telefon mobil, in cazul in care utilizatorul opteaza sa se inregistreze folosind telefonul mobil
• informatii despre computerul utilizatorului si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv
• adresa IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
• informatii furnizate de catre utilizator cu prilejul crearii conturilor, si/sau in scopul de a se abona la notificarile ce urmeaza a fi transmise prin e-mail, si/sau furnizate cu prilejul utilizarii serviciilor/informatiilor care sunt generate in timpul utilizarii serviciilor, si/sau cu prilejul achizitioarii de produse publicatiile, opiniile, etc.


vi. Date cu caracter personal furnizate de catre, sau cu privire la persoanele care nu au implinit varsta de 16 ani

Serviciile oferite de platforma “Shop 42” nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colecteaza cu intentie sau cu buna stiinta date cu caracter personal care vizeaza persoane persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. In cazul
in care se constata ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani, a furnizat date cu caracter personal, acestea vor fi sterse de indata. Aceeasi masura va fi aplicata si in cazul in care se constata ca o terta persoana, a furnizat
date cu caracter personal care vizeaza o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani.

vii. Scopul procesarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi folosite numai cu respectarea dispozitiilor legale.

In mod frecvent datele cu caracter personal vor fi folosite pentru:

• executarea contractului care urmeaza a fi incheiat sau care a fost incheiat;
• in cazul in care operatorul este constrans de o obligatie legala si/sau regulament;
• cu consimtamantul utilizatorului, cu mentiunea ca in acest caz vor fi anuntate scopul si categoria de date cu caracter personal care urmeaza si/sau trebuie procesate.

viii. Asigurarea securizarii Platforme

Utilizarea datelor precum, numarul de telefon mobil, datele din jurnale si identificatorii unici de dispozitiv , va fi facuta in scopul administrarii si protejarii Platformei “Shop 42”.

Securizarea presupune si analizarea/verificarea comunicarilor facute prin intermediul functiei de chat in scopul prevenirii eventualelor fraude , precum si pentru blocarea mesajelor de tip spam sau care au un caracter obsecen
si/sau abuziv care pot fi trimise /provin de la un alt utilizator.


ix. Drepturile Utilizatorilor

In conformitate cu Regulamentul 679/2016 utlizatorul are urmatoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, drept care se materializeaza prin eliberarea de catre Operator a unei copii a datelor personale, dand posbilitatea verificarii procesarii legale a acestor date.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date apartinand Utilizatorului.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale.
 Exercitrea acestui drept, permite Utilizatorului sa solicite suspendarea procesarii datelor sale personale în urmatoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale. Exercitarea acestui drept consta in solicitarea de a sterge datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice care sa permita continuarea procesarii.

Dreptul de opunere la prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune formularea de obiectiuni asupra prelucararii, prin invocarea unui interes legitim, in cazul in care exista un impact asupra drepturilor si libertatilor fundamentale. Mai mult, utilizatorul are dreptul de a obiecta in cazul prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, cu exceptia cazurilor in care Operatorul demonstreaza existenta unor motive legitime in vederea continuarii procesarii acestor date, motive care sunt superioare drepturilor si libertatilor Utilizatorului.

Dreptul de a solicita transferul datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune transferul datelor catre Utilizator sau catre un tert desemnat de acesta. Furnizarea se va efectua într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de dispozitiv, cu mentiunea ca se aplică numai informațiilor automate pentru care Utilizatorul si-a dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care Operatorul a utilizat informațiile pentru a încheia un contractul.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care Operatorul a efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, ca regula, Operatorul nu va percepe nicio taxa, cu exceptia cazurilor in care solicitarile Utilizatorilor au un vadit caracter neintemeiat, sunt excesive si/sau repetate. In aceste din urma cazuri, Operatorul va solicita o taxa rezonabila.

Ca regula generala, termenul de răspuns este de o luna, cu exceptia cazurilor in care solicitarile Utilizatorilor prezinta o complexitate deosebita, cand termenul de raspuns poate depasi acest termen.

x. Comunicare și Marketing

Operatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul e-mail, SMS sau prin notificari de aplicatie, informatii care vizeaza confirmarea inregistrarii si/sau daca inregistrarea anunturilor este valabila/expirata, precum si orice alte mesaje tranzactionale in legatura cu serviciile oferite. Intrucat transmiterea/comunicarea de mesaje tranzactionale este esentiala pentru desfasurarea activitatii Platformei, exista posibilitatea ca Utilizatorul sa nu poata renunta la aceste mesaje.

Totusi, Utilizatorul are dreptul de a solicita oricand ca Beneficiarul/Operatorul sa nu mai furnizeze mesaje de tip marketing, accesand link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS sau prin modificarea setarilor de comunicare din contul Utilizatorului, In situatia in care Utilizatorul iintampina probleme in privinta modificarii setarilor de comunicare din contul sau, va contacta Beneficiarul/Operatorul folosind Formularul de Contact.

Utilizatorul va primi comunicări de marketing,in cazurile prezentate mai jos, dar fara enumerarea acestora sa fie limitativa.

• a solicitat astfel de informații;
• utilizeaza Platforma sau serviciile oferite;
• a furnizat detalii când a intrat într-o competiție;
• s-a înregistrat pentru o promoție.


xi. Persoanele care pot lua la cunostinta de datele personale

Exista posibilitate de a furniza datele personale cu partile mentionate mai jos, in scopul prevazut in sectiunile vii si viii.

Companiile din grup sau afiliate - Beneficiarul Platformei Shop 42, poate furniza datele Utilizatorului, altor companii care fac parte din grupul Beneficiarului care se situeaza atat in interiorul cat si in afara Spatiului Economic European, si care ofera sprijin pentru furnizarea serviciilor de operare a afacerilor, cum ar fi, dar fara a se limita la, îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice furnizare de date, va fi supusa masurilor de protectie impuse de lege.

Furnizori de servicii terțe - Beneficiarul poate incheia contracte cu diversi furnizori de servicii terțe care sunt indispensabile in vederea asigurarii si furnizarii anumitor componente ale seviciilor furnizate de catre Beneficiar, cum ar fi , echipamente de stocare în cloud precum Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute, etc.. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau înafara zonei "SEE". Orice furnizare de date, va fi supusa masurilor de protectie/securitate impuse de lege.

Furnizori de publicitate și de analiză - Beneficiarul poate distribui informatiile/datele in format neidentificabil, furnizorilor de analiza care ajuta la efectuarea analizei privind modul in care Utilizatorii utilizeaza Platforma. Acesta furnizare are ca scop imbunatatirea serviciilor, monitorizarea si raportarea eficacitatii livrarii de campani catre parteneri de afaceri si pentru analiza interna companiei. Pentru mai multe consultați Politica noastră privind cookies.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele - Beneficiarul poate divulga datele personale ale Utilizatorului, autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare. 

Beneficiarul are dreptul sa vanda total sau partial afacerea/fondul de comert, sau sa fuzioneze cu o alta companie. In cazul in care are loc o modificare in cadrul companiei Beneficiarului, noii proprietari pot utliza datele personale ale Utilizatorilor in aceleasi conditii prevazute in prezenta reglementare.

Informații disponibile publicului - In cazul in care Utilizatorul posteaza un articol pentru vânzare, poate alege ca anumite informații personale sa fie vizibile altor utilizatori Shop 42. Acestea pot include numele, prenumele, adresa
de e-mail, locația și numărul de contact. Important de retinut, este ca toate aceste informatii pe care le furnizati altor Utilizatori, deschide posibilitatea acestora din urma de a le distribui altor persoane.

Transferul de date personale se va realiza numai in tari care sunt considerate ca ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal de catre Comisia Europeana. Recomandam a se vedea European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

Dupa imprejurari, exista posibilitatea ca In privinta anumitor furnizori de servicii, sa fie utilizate contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care oferă date personale cu aceeași protecție pe care o are în Europa. Recomandam a se vedea European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

De asemnea, exista posibilitatea ca in cazul utilizarii de furnizori de servicii cu sediul în SUA, acestora din urma sa le fie transferate date, dacă fac parte din Protecția de confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal împărtășite între Europa și SUA. Reccomandam a se vedea European Commission: EU-US Privacy Shield.


xii. Locul si timpul stocarii datelor

Datele colectate vor fi stocate si procesate in servere securizate. Termenul pentru pastrarea datelor personale se va intinde pe o perioada necesara pentru indeplinirea scopului pentru care s-a facut colectarea, cu respectarea cerintelor legale.


xiii. Masuri privind organizarea si securitatea prelucarii datelor/informatiilor

Operatorul de date cu caracter personal, va implementa masuri tehnice si organizatorice care sa asigure protejarea acestora. Datele/informatiile personale vor fi stocate pe servere cu nivel ridicat de securitate, fara ca acest lucru sa poata fi interpretat in sensul ca operatorul ofera garantii absolute in ce priveste inlaturarea oricarui risc privind accesarea datelor de catre terti neautorizati.


xiv. Pagini de internet apartinand tertilor

Intrucat exista posibilitatea ca platforma Shop 42 sa contina trimiteri catre pagini de internet sau aplicatii apartinand unor terti, in situatia in care utilizatorul decide sa navigheze pe asemenea pagini sau sa acceseze asemenea aplicatii, isi asuma obligatia de a lua cunostinta de politica de confidentialitate a tertilor.

Totodata utilizatorul este informat ca operatorul nu controleaza paginile/aplicatiile apartinand tertilor, si ca nu poate fi responsabil de niciun prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a navigarii/accesarii paginilor de internet/aplicatiilor apartinand tertilor.


xv. Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, website: http://www.dataprotection.ro/


xvi. Contact Operator date cu caracter personal

Persoana responsabila cu prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia acestora este Paul Mihus, iar atat acesta cat si Operatorul pot fi contactati prin email sau formularul pus la dispozitie in cadrul platformei „Shop42” la sectiunea „Contact”.